Hantering av personuppgifter

Städhem behandlar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Från 25 maj 2018 gäller nya regler, EU:s nya allmänna dataskyddsförordning (GDPR), för hur företag, organisationer och myndigheter i EU får behandla personuppgifter.

GDPR syftar till att du som kund ska känna dig trygg med hur vi använder din mailadress, telefonnummer och andra personuppgifter. Du ska få bättre översikt och mer kontroll över de personuppgifter som företag och andra organisationer har om dig. Med andra ord blir det nu enklare för dig att se de personuppgifter vi har registrerade om dig och få upplysningar om hur vi använder uppgifterna.

Du har rätt att begära ut information från Städhem om hur vi behandlar dina personuppgifter och du har rätt att få dina uppgifter rättade. Läs gärna hela Integritetspolicy nedanför.

Inledning

I denna integritetspolicy beskrivs hur och för vilka ändamål Städhem (hädanefter ”vi” och ”oss”) samlar in och använder dina personuppgifter.

Städhem behandlar alla dina personuppgifter enligt bestämmelserna i Dataskyddsförordningen GDPR.

Personuppgiftsansvarig

Städhem i Västerås AB
Örjansgränd 12
721 32 Västerås

Städhem i Köping AB
Prästgärdsgatan 15
731 31 Köping

Städhem i Eskilstuna AB
Fraktgatan 4
633 46 Eskilstuna

Behandling av personuppgifter

Vi kan samla in personuppgifter om dig:

När du gör en förfrågan eller begäran om våra tjänster via telefon, e-post, kontaktformulär på vår hemsida, eller på annat sätt; och då vi har ett personligt möte hemma hos dig.

När du är kund hos Städhem

Städhem behöver uppgifter från dig för att kunna ge en korrekt offert och även när vi ingå ett avtal. Vi behandlar vissa av uppgifterna för att kunna fullgöra våra rättsliga förpliktelser vad gäller uppgifter rörande RUT-avdrag till Skatteverket, bokföring och skattebetalning. Uppgifter om objektet som ska städas såsom storlek, antal rum, golvbeläggning, övriga material som ska städas och föremål du vill att vi inte ska röra. Uppgifter om eventuella husdjur och om det finns särskilda förhållningsregler till djuren. Detta för att vi ska kunna undvika att sända personal som är allergisk eller rädd för djur. Uppgifter om antal boende på din adress, barn och vuxna, om det finns omständligheter som gör att vi inte ska komma vissa veckor eller tider. Fakturaadress och leveransadress för att vi ska kunna leverera tjänsterna och fakturera på rätt sätt. Kontaktuppgifter till kontaktpersoner. Uppgifter nödvändiga för RUT-avdrag. För att kunna göra RUT-avdrag behöver vi ditt namn och personnummer. Önskemål om språkkunskaper. Om du önskar hemservice av personal med språkkunskaper utöver svenska kan du ange det. (Det är valfritt att ange.)

Under avtalets gång

Så länge avtalet mellan pågår (inklusive under vilande/pausade avtal) behandlar vi även följande uppgifter. Synpunkter och önskemål du har om personal, genomförd service, eller framtida servicetillfällen som du delat med oss via telefon, e-post, vid hembesök eller på annat sätt. Information om avbokningar, ombokningar och nyboxningar. Genomförda servicetillfällen och faktureringar för att kunna sända korrekta fakturor, bokföra och göra skattebetalningar. Erhållna och uteblivna betalningar för fakturor för att bokföra, göra skattebetalningar Begäran om ändrade uppgifter från dig avseende dina kontaktuppgifter eller annat.

Mottagare av dina personuppgifter

Dina personuppgifter behandlas av våra leverantörer, i det fall vi använder sådana och i den mån det är nödvändigt för att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster och i övrigt fullgöra våra skyldigheter i egenskap av näringsidkare och fullgöra våra åtaganden enligt lag. De leverantörer som behandlar dina personuppgifter utgör våra personuppgiftsbiträden. Vi har personuppgiftsbiträdesavtal med samtliga av våra personuppgiftsbiträden och ansvarar för att dina personuppgifter behandlas säkert hos dem. Dina personuppgifter kan behandlas av våra leverantörer av affärssystem, bokförings- och faktureringssystem. Rådgivare och revisorer för att vi ska kunna uppfylla redovisningsplikt och kunna bedriva verksamheten på ett korrekt sätt. Dessa kan ha tillgång till eller behandla dina personuppgifter för att kunna granska eller rådge oss. Myndigheter. Vi kommer att sända personuppgifter till myndigheter i den mån vi har en skyldighet enligt lag att göra det.

Marknadsanalyser med mera

Personuppgifterna utgör underlag för marknads- och kundanalyser i aggregerad form, affärsuppföljning, affärs- och metodutveckling.

Marknadsföring

Om du finns i vår databas kan vi komma att skicka nyhetsbrev och annan marknadsföring om våra tjänster. Våra kunder kan komma att få marknadsföring via post, telefon, e-post och sms. Om du inte vill få marknadsföring från oss har du möjlighet att motsätta dig detta genom att meddela oss via e-post till kontakt@stadhem.se.

Rättning och radering av personuppgifter

Vi gör vårt bästa för att hålla dina personuppgifter korrekta och raderar personuppgifterna när det inte längre finns en rättslig grund för behandling. Du har rätt att begära att få personuppgifter rättade eller raderade. För att tillvarata dessa rättigheter, vänligen kontakta Städhem. I vissa fall kan vi inte tillmötesgå din begäran om radering, då vi har en skyldighet enligt lag att behålla vissa uppgifter. De personuppgifter vi samlar in om dig sparas under den tid du är kund och tre år efter eventuellt avslut. Det måste vi göra med tanke på bokföringslagen, för att på ett enkelt sätt kunna återuppta hemservice när och om du så önskar och svara på frågor om tidigare hemservice.

Ändringar i denna integritetspolicy

Vår integritetspolicy beskriver hur Städhem behandlar personuppgifter. Den kan komma att ändras i framtiden. Vi kommer då att informera dig om vilka ändringar i sak vi gjort i denna integritetspolicy.

Ytterligare information

Du har rätt att utan kostnad begära ett registerutdrag rörande personuppgifter om dig som vi hanterar genom att kontakta personuppgiftsansvarig. Har du frågor om personuppgiftsbehandlingen är du välkommen att höra av dig till Städhem. Du har rätt att i vissa fall begära begränsning av eller invända mot behandling av dina personuppgifter. Du har även rätt till dataportabilitet avseende vissa personuppgifter. Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter på ett sätt som strider mot lag har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndighet. I de fall behandling grundar sig på ditt samtycke har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Detta påverkar dock inte lagligheten av den behandling på grundval av samtycket som föregick återkallandet. Du har rätt enligt lag att få bekräftat om vi behandlar dina personuppgifter, samt om så är fallet, en kopia av dessa uppgifter tillsammans med information om behandlingen; ett så kallat registerutdrag. Kontakta Städhem om du vill begära ut ett registerutdrag eller om du har frågor om personuppgiftsbehandling.